Jan Pacholski (M.A.)

Wie viele Schwierigkeiten und Missverständnisse könnten vermieden, wie viel Zeit gespart werden, legte man die Dinge vertrauensvoll in die Hände eines Sprachmittlers. 

Friedrich von Gentz: Tagebuch 1814.

DOLMETSCHEN

Beim Dolmetschen wird gesprochenes Wort aus der Ausgangssprache in die Zielsprache übertragen. Es wird dabei unterschieden zwischen dem Konsekutivdolmetschen, bei dem Redeabschnitte zeitversetzt übertragen werden, und dem Simultandolmetschen, bei dem Redebeiträge fast in Echtzeit übertragen werden.

Beim Konsekutivdolmetschen werden in der Regel längere Redensabschnitte anhand der vom Dolmetscher mithilfe einer speziellen Methode gefertigten Notizen in die andere Sprache übertragen. Wenn kleinere Redeabschnitte gedolmetscht werden, spricht man vom Verhandlungsdolmetschen.

Das Simultandolmetschen kommt insbesondere im Rahmen von mehrsprachigen Veranstaltungen, insbesondere Konferenzen, zum Einsatz, bei denen das Konsekutivdolmetschen aufgrund des fast doppelten Zeitaufwandes nicht praktikabel ist, aber auch in Form von Flüsterdolmetschen bei in kleineren Kreisen geführten Gesprächen, mitunter auch in Gerichtsverhandlungen. Beim Simultandolmetschen im Rahmen von Konferenzen wird spezielle Technik benötigt, die aus Dolmetschkabinen, Mikrofonen, Sendern, Empfängern, Kopfhörern usw. besteht. Dolmetscher, die sich aufs Dolmetschen in Konferenzen spezialisieren, werden als Konferenzdolmetscher bezeichnet.

In der letzten Zeit werden Dolmetscheraufträge immer häufiger online ausgeführt.

ÜBERSETZEN

Beim Übersetzen werden Texte aus der Ausgangssprache in die Zielsprache schriftlich übertragen. Es wird dabei unterschieden zwischen den bestätigten Übersetzungen, bei denen Texte für den Gebrauch im Rechtsverkehr durch ermächtigte bzw. beeidigte Übersetzer übertragen werden, den Fachübersetzungen, bei denen Fachtexte durch hochspezialisierte Übersetzer übertragen werden, und einfachen Übersetzungen, bei denen einfache Texte übertragen werden. 

Ile trudności i nieporozumień można by uniknąć, ile czasu można by zaoszczędzić, powierzając takie sprawy z pełnym zaufaniem w ręce tłumacza. 

Friedrich von Gentz: Dziennik 1814.

TŁUMACZENIA USTNE

Tłumaczenia ustne polegają na przekładzie słowa mówionego z języka źródłowego na język docelowy. Dzielą się one na tłumaczenia konsekutywne polegające na przekładzie wystąpienia na język słuchaczy fragment po fragmencie i tłumaczenia symultaniczne polegające na prawie równoczesnym przekładzie mówionego tekstu.

W przypadku tłumaczeń konsekutywnych z reguły przekładane są dłuższe fragmenty wystąpień, przy czym tłumacz korzysta z notatek sporządzonych przez siebie specjalną metodą. Tłumaczenia krótszych fragmentów wystąpień określa się mianem tłumaczeń asystenckich.

Tłumaczenia symultaniczne wykorzystuje się głównie podczas wielojęzycznych spotkań, w szczególności konferencji, kongresów i sympozjów, w trakcie których niemożliwe są tłumaczenia konsekutywne ze względu na ich czasochłonność. Odmianą tłumaczeń symultanicznych są tłumaczenia szeptane, z których korzysta się w trakcie spotkań w mniejszym gronie oraz na rozprawach sądowych. W przypadku tłumaczeń symultanicznych na konferencjach konieczne jest zatosowanie specjalnego sprzętu, w skład którego wchodzą kabiny tłumaczeniowe, mikrofony, nadajniki, odbiorniki, słuchawki itd. Tłumacze specjalizujący się w zakresie tłumaczeń na konferencjach określani są mianem tłumaczy konferencyjnych.

W ostatnim czasie tłumaczenia ustne coraz częściej realizowane są online.

TŁUMACZENIA PISEMNE

Tłumaczenia pisemne polegają na przekładzie słowa pisanego z języka źródłowego na język docelowy. Dzielą się one na tłumaczenia poświadczone, które stanowią poświadczony przez tłumacza przysięgłego języka pisanego przekład tekstów do użytku w obrocie prawnym, tłumaczenia specjalistyczne, które stanowią przekład fachowych tekstów dokonywany przez wysoko wyspecjalizowanych tłumaczy, i tłumaczenia ogólne, które stanowią przekład tekstów o tematyce ogólnej.  
 
 
E-Mail
Anruf